Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

       เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์การ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560  จึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560    ดังนี้

1.ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าทำการค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ  ซึ่งมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมา   อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์   2560

2.ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยกเว้นผู้อยู่ในข่ายได้รับการลดหย่อนเนื้อที่ดิน 100 ตารางวา  ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน   2560

3.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง   ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้  หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ  อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2534 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม   2560

ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษี    งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เลขที่  999  หมู่  ๑๔  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ๒๕59 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

2018-10-29-11-20-56เทศบาลเมืองพิชัย  ทำความสะอาดวันปิยะมหาราช  ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกันพัฒนาตามที่จังหวัดลำปางได้กำหนดเปิดโครงการ (Kick  off) “ลำปางสะอาด” ...
2018-10-29-11-18-24เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา...
2018-10-29-11-15-34ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-12-57โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-09-26ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖๑            เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลของ  พนักงานเทศบาล ...
2018-10-29-11-04-12เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี  ๒๕๖๑ (ร้อยพวงมาลัย) นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-01-46  เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการคัดแยกขยะ  ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-11-07-05-58-47  ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ...
fix-it-centerศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-13-08-52-40เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ลิ้งหน่วยงานท้องถิ่น

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0337800
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
375
751
2201
332190
6268
12916
337800

Your IP: 54.164.198.240
Server Time: 2018-12-12 19:27:24

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 64 guests and no members online