ผลการนับคะแนนผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัย (อย่างไม่เป็นทางการ)

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 1

คะแนนเสียงที่ได้: 3297

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสองเมือง วงค์ไชย
ประเภท: ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัย

เบอร์: 2

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 2

คะแนนเสียงที่ได้: 2494

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางกนกวรรณ สมานวงศ์
ประเภท: ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัย

เบอร์: 1

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 3

คะแนนเสียงที่ได้: 367

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสมอาจ สีเสน
ประเภท: ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัย

เบอร์: 3

ผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 1

คะแนนเสียงที่ได้: 788

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางนฤมล ปุณะศิริ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 5

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 2

คะแนนเสียงที่ได้: 774

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสุทิน โลกคำลือ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 6

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 3

คะแนนเสียงที่ได้: 754

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: ร.อ.ประเสริฐ เพิ่มพูล
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 7

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 4

คะแนนเสียงที่ได้: 690

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางลัดดา หอมโกศล
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 2

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 5

คะแนนเสียงที่ได้: 683

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 1

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 6

คะแนนเสียงที่ได้: 612

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางสาวพรรณอร สารสืบ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 8

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 7

คะแนนเสียงที่ได้: 611

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางสาวจิตรลดา มาเร็ว
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 10

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 8

คะแนนเสียงที่ได้: 602

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางประทุมทิพย์ ผโลศิลป์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 9

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 9

คะแนนเสียงที่ได้: 601

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายดัชเชนทร์ รัตนากาญจน์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 4

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 10

คะแนนเสียงที่ได้: 584

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสมชาย มณีเนตร
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 3

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 11

คะแนนเสียงที่ได้: 577

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายวิทยา โพธินคร
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 12

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 12

คะแนนเสียงที่ได้: 452

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 11

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 13

คะแนนเสียงที่ได้: 256

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางสะท้อน บรรดา
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 16

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 14

คะแนนเสียงที่ได้: 165

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายเสกสรรค์ เมืองงาว
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 13

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 15

คะแนนเสียงที่ได้: 151

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายภัทรพงษ์ พิทักษ์นัยกุล
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 15

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 16

คะแนนเสียงที่ได้: 142

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายบรรจง นาคมอญ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 14

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 17

คะแนนเสียงที่ได้: 103

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายพงษ์พันธุ์ ทิพย์วงศ์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 1

เบอร์: 17

ผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 1

คะแนนเสียงที่ได้: 802

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางกิ่งแก้ว แสงรุ่ง
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 7

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 2

คะแนนเสียงที่ได้: 741

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: ร.ต.วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 12

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 3

คะแนนเสียงที่ได้: 731

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: ร.ต.มานพ กิตตะวงค์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 3

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 4

คะแนนเสียงที่ได้: 699

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสง่า กันทะ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 8

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 5

คะแนนเสียงที่ได้: 677

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสุพัฒ อู่เงิน
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 9

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 6

คะแนนเสียงที่ได้: 648

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายโสดา ตะโกสีย์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 4

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 7

คะแนนเสียงที่ได้: 635

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายชุมแสง แปงปวนจู
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 2

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 8

คะแนนเสียงที่ได้: 631

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางสาวณิชานันท์ กาวันนา
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 10

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 9

คะแนนเสียงที่ได้: 609

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางลัดดา จันทราช
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 11

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 10

คะแนนเสียงที่ได้: 599

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสมศักดิ์ ชมภูบุตร
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 1

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 11

คะแนนเสียงที่ได้: 577

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายประเสริฐ อินปันบุตร
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 6

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 12

คะแนนเสียงที่ได้: 571

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายชัยชนะ องอาจ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 13

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 13

คะแนนเสียงที่ได้: 526

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายธนากิจ แปลกปลาด
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 5

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 14

คะแนนเสียงที่ได้: 413

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายปภินวิทย์ ฝั้นมณีวรรณ์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 15

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 15

คะแนนเสียงที่ได้: 133

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายยุทธประวีณ ชำนาญ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 2

เบอร์: 14

ผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 1

คะแนนเสียงที่ได้: 1103

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายกิตติวัฒน์ ฝั้นสุตา
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 11

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 2

คะแนนเสียงที่ได้: 1067

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายธนานันท์ เที่ยงฟู
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 7

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 3

คะแนนเสียงที่ได้: 1038

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายอินถา ปินตาติ๊บ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 9

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 4

คะแนนเสียงที่ได้: 1031

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสมนึก ตันชุ่ม
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 12

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 5

คะแนนเสียงที่ได้: 1019

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายวิทยา ธิมา
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 8

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 6

คะแนนเสียงที่ได้: 997

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายบุญศรี ศรียอด
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 10

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 7

คะแนนเสียงที่ได้: 752

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางสุภัทรา สุภวัฒนชัย
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 2

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 8

คะแนนเสียงที่ได้: 751

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายสิงหรา ทาเครือ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 6

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 9

คะแนนเสียงที่ได้: 726

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางเพ็ญศรี เสียงเพราะ
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 1

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 10

คะแนนเสียงที่ได้: 695

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางอำพร คำแก้ว
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 4

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 11

คะแนนเสียงที่ได้: 656

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายพีรพล กานต์อาสิญจ์
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 5

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 12

คะแนนเสียงที่ได้: 617

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นางจุติพร ยศปินตา
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 3

ได้คะแนนเป็นลำดับที่: 13

คะแนนเสียงที่ได้: 492

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร: นายพัลลพ เรือนหล้า
ประเภท: ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย เขต 3

เบอร์: 13