Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการออกตรวจบรรเทารักษาโรคเบื้องต้นและแจกจ่ายยารักษาโรค  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและได้บูรณาการร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยมาลี  ให้บริการตัดแต่งผมให้กับประชาชน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังได้มีกิจกรรมให้บริการ รับบริการชำระภาษีนอกสำนักงานหลังเวลาราชการ  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาชำระภาษีกับทางเทศบาลฯ และจัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมเมืองในเขตเทศบาลเมืองพิชัย    เพื่อเป็นเวทีปราศรัยและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น
  จำนวนทั้งสิ้น ๑๓  หมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งในปีนี้มีประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจมาใช้บริการกับหน่วยบริการประชาชน  ของเทศบาลเมืองพิชัยเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  จนถึงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา

13382078_10206095410926239_250854949_n.jpg13393508_10206095411686258_878445451_n.jpg13384881_10206095412566280_407788612_n.jpg13390915_10206095410406226_1467665548_n.jpg13392986_10206095412846287_92970000_n.jpg13349187_10206095411526254_850364587_n.jpg13392982_10206095411846262_1195997083_n.jpg13401166_10206095411246247_86490004_n.jpg13384690_10206095412726284_864828233_n.jpg13349111_10206095412806286_855515094_n.jpg13382171_10206095412446277_326194048_n.jpg13384786_10206095412286273_2088179940_n.jpg13401462_10206095410446227_2008620178_n.jpg13382115_10206095410806236_1105716246_n.jpg13393448_10206095411286248_848280363_n.jpg

       เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์การ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560  จึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560    ดังนี้

1.ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าทำการค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ  ซึ่งมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมา   อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์   2560

2.ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยกเว้นผู้อยู่ในข่ายได้รับการลดหย่อนเนื้อที่ดิน 100 ตารางวา  ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน   2560

3.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง   ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้  หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ  อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2534 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม   2560

ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษี    งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เลขที่  999  หมู่  ๑๔  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ๒๕59 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

fix-it-centerศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-13-08-52-40เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย...
2018-05-13-08-50-39เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ  ๗  วัน  ขับขี่ปลอดภัย  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-03-15-25-13เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการแข่งขันฟุตบอล   ๗  คน   นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด      ...
2018-05-03-15-23-09เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและสาธารณประโยชน์  คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ...
2018-05-03-15-20-17ตลาดต้องชมแห่งใหม่ “กาดนัดฮิมวัง  บ้านสามัคคี” เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ดำเนินการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ...
2017-11-08-02-54-13 วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย , หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ...
2017-11-08-02-50-05เทศบาลเมืองพิชัย  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   กล่าวว่า  ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่อง...
2017-08-24-02-00-39เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๐   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2017-08-24-01-42-15เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0306519
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
129
530
2540
302221
8186
15341
306519

Your IP: 54.198.23.251
Server Time: 2018-09-21 04:00:59

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 40 guests and no members online