Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: low-idcard

Files:

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

82.79 KB
155
 

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.26 KB
142
 

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.36 KB
143
 

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.82 KB
135
 

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.41 KB
158
 

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

87.75 KB
157
 

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

74.09 KB
137
 

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

74.91 KB
145
 

การรับแจ้งการย้ายเข้า

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

75.62 KB
131
 

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

76.97 KB
138
 

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.83 KB
143
 

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.12 KB
142
 

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.55 KB
140
 

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.62 KB
142
 

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.52 KB
146
 

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.12 KB
138
 

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.49 KB
139
 

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.57 KB
151
 

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.12 KB
168
 

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.16 KB
160
 

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.63 KB
125
 

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.31 KB
135
 

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

75.68 KB
142
 

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

115.95 KB
143
 

การรับแจ้งการย้ายออก

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

124.2 KB
135
 

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.31 KB
147
 

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.71 KB
186
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.45 KB
148
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.54 KB
144
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.71 KB
150
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.6 KB
137
 

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

(2 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.22 KB
149
 

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

80.13 KB
134
 

การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

117.29 KB
192
 

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.24 KB
147
 

การขอเลขที่บ้าน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.28 KB
141
 

การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

87.64 KB
137
 

การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

90.37 KB
141
 

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

76.27 KB
136
 

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

76.27 KB
146
 

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

119.35 KB
137
 

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

86.55 KB
134
 

การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

90.75 KB
176
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.5 KB
146
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.74 KB
152
 

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.7 KB
153
 

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.09 KB
137
 

การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.75 KB
149
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

94.02 KB
168
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.08 KB
149
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.74 KB
143
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.5 KB
144
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

80.42 KB
173
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.04 KB
146
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

85.35 KB
154
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.5 KB
138
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.93 KB
131
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.25 KB
133
 

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.46 KB
137
 

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

80.73 KB
145
 

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

107.04 KB
142