Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: low-idcard

Files:

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

82.79 KB
200
 

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.26 KB
181
 

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.36 KB
181
 

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.82 KB
175
 

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.41 KB
197
 

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

87.75 KB
193
 

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

74.09 KB
175
 

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

74.91 KB
182
 

การรับแจ้งการย้ายเข้า

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

75.62 KB
168
 

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

76.97 KB
178
 

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.83 KB
183
 

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.12 KB
178
 

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.55 KB
186
 

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.62 KB
184
 

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.52 KB
184
 

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.12 KB
177
 

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.49 KB
178
 

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.57 KB
190
 

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.12 KB
209
 

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.16 KB
195
 

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.63 KB
163
 

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.31 KB
174
 

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

75.68 KB
183
 

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

115.95 KB
179
 

การรับแจ้งการย้ายออก

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

124.2 KB
175
 

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.31 KB
183
 

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.71 KB
224
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.45 KB
189
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.54 KB
185
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.71 KB
186
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.6 KB
176
 

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

(2 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.22 KB
188
 

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

80.13 KB
178
 

การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

117.29 KB
236
 

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.24 KB
189
 

การขอเลขที่บ้าน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.28 KB
177
 

การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

87.64 KB
176
 

การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

90.37 KB
184
 

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

76.27 KB
176
 

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

76.27 KB
189
 

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

119.35 KB
175
 

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

86.55 KB
176
 

การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

90.75 KB
217
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

81.5 KB
181
 

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.74 KB
191
 

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.7 KB
192
 

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.09 KB
173
 

การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

82.75 KB
186
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

94.02 KB
206
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.08 KB
188
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.74 KB
183
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.5 KB
181
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

80.42 KB
211
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.04 KB
183
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

85.35 KB
193
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.5 KB
166
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.93 KB
155
 

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.25 KB
164
 

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.46 KB
162
 

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

80.73 KB
172
 

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

107.04 KB
165