เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: money

Files:

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

112.47 KB
692
 

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.69 KB
332
 

การรับชำระภาษีป้าย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.48 KB
307
 

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

91.99 KB
343
 

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.14 KB
324
 

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.14 KB
309
 

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.37 KB
325
 

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

77.44 KB
338
 

การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

76.74 KB
332
 

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

78.3 KB
330
 

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

78.44 KB
326