เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: money

Files:

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

112.47 KB
647
 

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

83.69 KB
292
 

การรับชำระภาษีป้าย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

84.48 KB
265
 

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

91.99 KB
297
 

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.14 KB
280
 

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.14 KB
265
 

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.37 KB
281
 

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

77.44 KB
293
 

การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

76.74 KB
287
 

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

78.3 KB
287
 

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

78.44 KB
282