Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: protect

Files:

รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.89 MB
1
 

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

397.82 KB
6
 

นโยบายบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

524.55 KB
10
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.92 MB
8
 

แนวทางการปฏิบิติตามมาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

433.98 KB
5
 

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

395.63 KB
6
 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.32 MB
11
 

ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2562-2564

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

355.03 KB
32
 

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

77.17 KB
1410