Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: win-tender
Number of Subcategories: 22
Subcategories:
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Files: 23
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 Files: 22
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 Files: 18
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 Files: 7
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 Files: 17
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Files: 11
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 Files: 5
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 Files: 7
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Files: 31
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 Files: 20
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 Files: 16
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 Files: 18
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 Files: 9
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 Files: 12
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 Files: 11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนธันวาคม 2561 Files: 9
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนมกราคม 2562 Files: 19
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 Files: 20
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 Files: 10
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 Files: 7
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 Files: 1
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 Files: 0

Files:

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทับหลังท่อ บ้านสันติสุข

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

564.61 KB
193
 

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนทับหลังท่อ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

542.06 KB
179
 

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนนลูกรัง บ้านต้นต้อง หมู่ 5

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.41 MB
176
 

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านต้นยาง หมู่ 4

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

550.9 KB
181
 

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสามัคคี หมู่ 2

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

680.35 KB
188