Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: protect

Files:

รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.89 MB
6
 

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

397.82 KB
12
 

นโยบายบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

524.55 KB
14
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.92 MB
13
 

แนวทางการปฏิบิติตามมาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

433.98 KB
8
 

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

395.63 KB
9
 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.32 MB
16
 

ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2562-2564

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

355.03 KB
37
 

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

77.17 KB
1494