เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: manager-humen

Files:

หลักเกณฑ์การกำหนดเวลามาทำงาน จำนวนครั้งของการลา หรือมาทำงานสาย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.21 MB
44
 

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

551.01 KB
43
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.62 MB
49
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.32 MB
47
 

การแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

615.55 KB
85
 

การแต่งตั้งรักษาราชการแทนในส่วนราชการต่างๆ ของเทศบาลเมืองพิชัย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.11 MB
90
 

การแต่งตั้งผู้รักหษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

577.38 KB
83
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ แลพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.89 MB
87
 

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

564.14 KB
87
 

การกำหนดระเบียบการปฏิบัติราชการภายในเกี่ยวกับการลา

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

466.62 KB
88
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.35 MB
82
 

ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกและปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

317.44 KB
155
 

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน ปี 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.15 MB
197
 

หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

702.24 KB
278
 

ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

727.61 KB
276
 

ประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

432.82 KB
250
 

ประกาศจริยธรรมพนักงานเทศบาล

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

667.64 KB
256
 

บัญชี 5

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

151.25 KB
263
 

โครงสร้างและตำแหน่งส่วนราชการเทศบาลตำบลพิชัย

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

450.11 KB
276