เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 


เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการคัดแยกขยะ  ๒๕๖๑
 

นางกนกวรรณ   สมานวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียน  ประจำปี  ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนและนักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกวิธี  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากการบริโภคให้น้อยลงไปจากพื้นที่ในเขตเทศบาล  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ให้มีการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้  นำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ  ในการอบรมครั้งนี้ได้มีประชาชนและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก    ห้องประชุมชั้น    เทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา 

IMG_6276.JPGIMG_6279.JPGIMG_6281.JPGIMG_6296.JPGIMG_6283.JPGIMG_6289.JPGIMG_6292.JPGIMG_6275.JPG