เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  จั
ดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี  ๒๕๖๑ (ร้อยพวงมาลัย)

นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการร้อยพวงมาลัย  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๑  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้คนในชุมชนสร้างอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได้และผลิตดินที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการเพาะปลูกผักไว้ทานเองในครัวเรือนและนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยมีกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านพิชัย  หมู่ ๑ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน  ๖๐ คน  ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกับเกษตรอำเภอเมืองลำปาง  ๆด้สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้   เมื่อวันอังคารที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา

IMG_4507.JPGIMG_4543.JPGIMG_4443.JPGIMG_4481.JPGIMG_4474.JPGIMG_4466.JPGIMG_4460.JPGIMG_4558.JPGIMG_4487.JPGIMG_4441.JPGIMG_4546.JPGIMG_4496.JPG