เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอกฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖๑

 

         เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลของ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑  หลักสูตร การสร้างเสริมจิตสำนึกในการบริการประชาชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างทักษะความรู้ใหม่ในการทำงานให้กับบุคลากรในสำนักงานเทศบาลฯ  เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ  สร้างจิตสำนึก  คุณธรรม  จริยธรรม  ธรรมาภิบาลและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการให้บริการประชาชน  ซึ่งในการฝึกอบรมในครั้งนี้  ได้มีบุคลากรทั้งหมดของเทศบาลเข้าร่วมฝึกอบรม  โดยมี ผศ.ดรอนันตร์  อุปสอด  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และนายวิชญ์ธวัช  อัจฉริยฉัตรา  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย  ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้บรรยายการอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อวันพุธที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

          เทศบาลเมืองพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองนั้น ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในสังคมนั้นต้องพัฒนาภายในตัวตนของบุคคล ให้สามารถคิดและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่มีคุณค่า เป็นทรัพยากรองค์กรที่มีทุนทางสังคมสูง สามารถเป็นตัวกำหนดความก้าวหน้าทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาภายใน ด้านจิตอารมณ์ ความคิด และสติปัญญาเพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรมองโลกในแง่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรัก – ความเมตตา การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม การสร้างสามัคคีในกลุ่มคน และพร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวการณ์สร้างและพัฒนาบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐาน ด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากร การบริการประชาชนและการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเทศบาลเมืองพิชัย จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖1 หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการประชาชน” ขึ้น

IMG_6324.JPGIMG_6308.JPGIMG_6344.JPGIMG_6338.JPGIMG_6312.JPGIMG_6329.JPGIMG_6365.JPGIMG_6318.JPGIMG_6363.JPG