เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑
 

นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างเพี่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี (๒๕๖๑ ๒๕๖๔) และร่างแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล  ตามที่เทศบาลได้ออกประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน          ถึงปัญหาและความต้องการโครงการต่างๆในภาพรวมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยจะมุ่งเน้นถึงลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน  จึงนำมาสรุปจัดทำลงในแผนเพื่อจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี  โดยมีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาล  ประธานอสม.  กลุ่มอสม.และผู้นำชุมชนต่างๆ  ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  ณ  ห้องประชุมชั้น ๓  เทศบาลเมืองพิชัย    เมื่อวันพุธที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

IMG_6386.JPGIMG_6372.JPGIMG_6420.JPGIMG_6387.JPGIMG_6408.JPGIMG_6385.JPGIMG_6375.JPGIMG_6417.JPGIMG_6415.JPGIMG_6382.JPG