เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 


ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี (๒๕๖๑ ๒๕๖๔)  โดยที่เทศบาลฯ ได้ออกประชาคมตามหมู่บ้านทั้ง ๑๓  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน  และความต้องการโครงการต่างๆในภาพรวมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยจะมุ่งเน้นถึงลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน  จึงนำมาสรุปจัดทำลงในแผนเพื่อจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี  โดยมีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาล  ประธานอสม.  กลุ่มอสม.และผู้นำชุมชนต่างๆ  ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  เมื่อช่วงระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

2.JPG6.JPG5.jpg3.JPG1.jpg4.JPG