เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

เทศบาลเมืองพิชัยออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี  ๒๕๖๒

 นายบุญส่ง  สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยเปิดเผยว่า ในทุกๆปีนั้น  เทศบาลเมืองพิชัย            จัดโครงการออกหน่วยบริการประชาชน  ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี  ซึ่งในปีนี้ทางเทศบาลจะลงพื้นที่ให้บริการประชาชน  ในโครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสำนักงานและนอกเวลาราชการ  เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และภาษีให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ครบถ้วน  โปร่งใสและลดปัญหาในเรื่องการค้างชำระภาษีและจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ออกหน่วยบริการสาธารณสุข  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการออกตรวจบรรเทารักษาโรคเบื้องต้นและแจกจ่ายยารักษาโรค  พร้อมบริการให้คำแนะนำ  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนและได้บูรณาการร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยมาลี  ให้บริการตัดแต่งผมให้กับประชาชน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโดยเริ่มดำเนินโครงตั้งแต่วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒  จนถึงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 เทศบาลเมืองพิชัย  จะดำเนินการให้บริการประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย  จำนวนทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน  โดยจะลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนในวันและเวลาเดียวกันตามวันเวลาต่อไปนี้วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒บ้านพิชัย , วันที่ ๑๖  ม.ค. ๒๕๖๒ บ้านทุ่งกู่ , วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ บ้านสามัคคี , วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ บ้านม่อนเขาแก้ว , วันที่ ๒๓ ม.ค.  ๒๕๖๒ บ้านต้นยาง , วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ บ้านต้นต้อง , วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒บ้านทรายใต้ , วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒บ้านฝายน้อย , วันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๒ บ้านท่าเดื่อ , วันที่ ๔ ก.พ.๒๕๖๒บ้านเด่นพัฒนา , วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒ บ้านใหม่พัฒนา, วันที่ ๗ ก.พ.๒๕๖๒ บ้านต้นมื่นและวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ บ้านสันติสุข

เทศบาลเมืองพิชัย   จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ  ได้มาร่วมใช้บริการโครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุข ประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมเมืองและบริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการกับทางเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๒  ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

IMG_8293.JPGIMG_8304.JPGIMG_8292.JPGIMG_8389.JPGIMG_8371.JPGIMG_8341.JPGIMG_8290.JPGIMG_8329.JPGIMG_8382.JPGIMG_8566.JPGIMG_8543.JPGIMG_8326.JPG