เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัยจัด “โรงหนังเฉลิมทัศน์

                           นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองลำปาง         ว่าหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดทำโครงการรถโรงหนัง        ซึ่งเป็นรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่สำหรับเดินทางไปฉายภาพยนตร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนและประชาชน   ตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศซึ่งโรงหนังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานนามรถโรงหนังคันแรกของไทยและเอเชียว่า  “เฉลิมทัศน์” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส               ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ  จึงได้กำหนดจัดฉายภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  โดยจุดฉายที่เทศบาลเมืองพิชัย  ตรงกับวันที่  ๖ – ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

                        เทศบาลเมืองพิชัย  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการรถโรงหนังแก่นักเรียน  เยาวชนและประชาชน      ในหมู่บ้าน / ชุมชนของท่าน  ได้เข้ารับการชมภาพยนตร์ตามโครงการ  ในวันที่  ๖ – ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ตามกำหนดการช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 

รอบที่

เวลา

ผู้เข้าชม

ภาพยนตร์

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐น.

เด็กนักเรียนประถม

ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้

๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐น.

เด็กนักเรียนประถม

ภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้

๑๖.๓๐น. เป็นต้นไป

ประชาชนทั่วไป

ภาพยนตร์ทั่วไปตามโปรแกรม

 

เทศบาลเมืองพิชัย  จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลาน เด็กและเยาวชนของท่านร่วมกิจกรรม  ชมภาพยนตร์รถโรงหนังเฉลิมทัศน์  ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  ตามวันและเวลาที่กำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน

IMG_8501.JPGIMG_8535.JPGIMG_8509.JPGIMG_8531.JPGIMG_8525.JPGIMG_8504.JPGIMG_8538.JPGIMG_8515.JPGIMG_8506.JPG