เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


อบรมหมอกควัน

 เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังมลพิษอากาศ  ภาวะหมอกควันและไฟป่า  ประจำปี  ๒๕๖๒  ซึ่งเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาภาคเหนือตอนบนนั้นได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันอย่างหนัก  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  ผู้สูงอายุ  เด็กเล็ก  และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  อีกทั้งยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศป่าไม้  โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนของทุกๆปี มักเกิดปัญหามลพิษจากหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก  สาเหตุเกิดมาจากการเผาไร่ของเกษตรในพื้นที่  การเผาในที่โล่ง  การเกิดไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ  เทศบาลเมืองพิชัย  ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์อนามัยที่ ๑  เชียงใหม่  ให้เป็นพื้นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังและการสื่อสารความเสี่ยงมลพิษอากาศและสร้างชุมชนต้นแบบ  โดยมีการให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังการเผาป่า  มีการประเมินสถานการณ์หมอกควันด้วยสายตา  โดยมีการติดธงสีสัญลักษณ์ไว้ในแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อให้เป็นการสื่อสารให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันฝุ่นละออง PM2.5  ของในแต่ละวัน  โดยเทศบาลได้จัดฝึกอบรมจำนวน  ๒  ช่วงดังกล่าวคือ  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  และวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมชั้น ๓  ที่ผ่านมา

IMG_9020.JPGIMG_8447.JPGIMG_8432.JPGIMG_8444.JPGIMG_8964.JPGIMG_8452.JPGIMG_9025.JPGIMG_8434.JPGIMG_8970.JPGIMG_8968.JPG

QRCode

http://www.pichaicity.go.th