เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  โครงการรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและโรงเรียน  ประจำปี  ๒๕๖๒  ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองพิชัยได้มีการปฏิบัติตจามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  จังหวัดสะอาด  ตามแนวทางหลักประชารัฐ  โดยถือการปฏิบัติตามหลัก  3R ที่ใช้วัสดุสิ่งของให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเลือกใช้ขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสะลายได้ง่าย  และที่สำคัญคือกลับนำมาใช้ได้อีก   โดยวัตถุประสงค์ในการจัดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งนี้คือ  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ขยะและสามารถสร้างรายได้จากขยะในชุมชนหรือครัวเรือน  โดยมีประชน  หมู่บ้าน/ชุมชน  และโรงเรียน  รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  ที่ผ่านมา

IMG_9214.JPGIMG_9273.JPGIMG_9322.JPGIMG_9186.JPGIMG_9208.JPGIMG_9232.JPGIMG_9234.JPGIMG_9275.JPGIMG_9303.JPGIMG_9233.JPGIMG_9219.JPGIMG_9331.JPGIMG_9339.JPGIMG_9184.JPGIMG_9255.JPGIMG_9216.JPGIMG_9237.JPGIMG_9236.JPGIMG_9194.JPGIMG_9289.JPG