เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 


วันเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๒

นายสนั่น   โนจากูลรองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  เป็นประธานในพิธีเปิดเนื่องในวันเทศบาลเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบทอดต่อไปเทศบาลเมืองพิชัยได้จัดทำกิจกรรมพิธีทางศาสนาทำบุญสำนักงานเพถื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน  เมื่อวันพุธที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒ที่ผ่านมา    สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

IMG_9479.JPGIMG_9467.JPGIMG_9474.JPGIMG_9494.JPGIMG_9489.JPGIMG_9498.JPGIMG_9491.JPGIMG_9463.JPG