เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๒

          นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำร่างเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี (๒๕๖๑ ๒๕๖๔) และร่างแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล  ตามที่เทศบาลได้ออกประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน  ถึงปัญหาและความต้องการโครงการต่างๆในภาพรวมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  โดยจะมุ่งเน้นถึงลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน  จึงนำมาสรุปจัดทำลงในแผนเพื่อจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี  โดยจะมีการประชาคม  การติดตามแผนในรอบ ๖ เดือน  ซึ่งการประชาคมแผนในปีนี้ได้มีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตเทศบาล  ประธานอสม.  กลุ่มอสม.และผู้นำชุมชนต่างๆ  ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  ณ  ห้องประชุมชั้น ๓  เทศบาลเมืองพิชัย 

15612.jpg2077.jpg2076.jpg15610.jpg2185.jpg12345.jpg123456.jpg2186_0.jpg12324.jpg