Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: protect

Files:

รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.89 MB
96
 

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

397.82 KB
74
 

นโยบายบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

524.55 KB
74
 

รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.92 MB
71
 

แนวทางการปฏิบิติตามมาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

433.98 KB
68
 

แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

395.63 KB
69
 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.32 MB
85
 

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

77.17 KB
2120
 

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 

Create by siump@hotmail.com