ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

          ๑. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน

          ๒. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

          ๓. การไฟฟ้าสาธารณะ

          ๔. การวางผังเมือง

๒. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๒. การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบร้อย

          ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

          ๒. การพัฒนาการศึกษาและกีฬานันทนาการ

          ๓. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๔. การส่งเสริม การป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชน

          ๕. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

          ๑. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน

          ๒. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

          ๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาองค์กร

         ๑. การพัฒนาบุคลากร การเมืองและการบริหาร

        ๒. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

นายสองเมือง วงค์ไชย
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
มือถือ 08-1764-5410
สายตรง 0-5438-2774

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล
ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย
มือถือ 08-1724-3166
อีเมล์ pichai.info2562@gmail.com

Facebook ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png0.png5.png7.png7.png7.png9.png
วันนี้266
เมื่อวาน471
สัปดาห์นี้7732
เดือนนี้10034
ทั้งหมด57779

ข้อมูลเครื่องของคุณ
  • IP: 35.173.234.169
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

มีคนเข้าชมตอนนี้
1
Online

Sunday, 13 June 2021

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)