Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


ตลาดต้องชมแห่งใหม่
กาดนัดฮิมวัง  บ้านสามัคคี

เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ดำเนินการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย”  ตลาดฮิมวังบ้านสามัคคีถือได้ว่าเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ ๔ ของจังหวัดลำปาง    ซึ่งเดิมทีกาดฮิมวังบ้านสามัคคีจัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลเมืองพิชัยตั้งแต่วันที่    มีนาคม  ๒๕๕๔  โดยเทศบาลฯ        มีจุดประสงค์ที่ต้องการให้ตลาดนี้เป็นตลาดนัดของกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตร  ประชาชนทั่วไป  ใช้เป็นสถานที่        จัดจำหน่ายสินค้าโอทอป  สินค้าทางการเกษตร  อาหารและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  การแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน  การกระจายรายได้ช่วยเหลือธุรกิจชุมชนและประชาชนผู้มีรายได้น้อย  โดยใช้กลไกตลาดแห่งนี้ให้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ สู่ไปถึงผู้บริโภค  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย

ในการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย” ครั้งนี้  เทศบาลเมืองพิชัยได้รับเกียรติจากนายสมเด็จ   สุสมบูรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ , นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง , คณะผู้บริหารกรมการค้าภายใน  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มอสม.และคณะผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  เมื่อวันอังคารที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

“ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย”แห่งนี้  ได้เปิดให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค  บริโภคทุกๆวันอังคาร    บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว  หน้าหมู่บ้านสามัคคี   จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน  เข้ามาเที่ยวชมจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภค  รวมถึงสินค้าชุมชน  การเกษตรราคาถูกกับบรรยากาศที่ร่มรื่นได้ที่ “ตลาดต้องชม  กาดฮิมวังบ้านสามัคคี” ตลาดต้องห้ามพลาด  ของดีเมืองพิชัย

 2.JPG 4.JPG 3.JPG 1.JPG 5.JPG

       เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์การ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560  จึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560    ดังนี้

1.ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าทำการค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ  ซึ่งมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมา   อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์   2560

2.ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยกเว้นผู้อยู่ในข่ายได้รับการลดหย่อนเนื้อที่ดิน 100 ตารางวา  ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน   2560

3.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง   ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้  หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ  อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2534 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม   2560

ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษี    งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เลขที่  999  หมู่  ๑๔  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ๒๕59 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

fix-it-centerศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-13-08-52-40เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย...
2018-05-13-08-50-39เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ  ๗  วัน  ขับขี่ปลอดภัย  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-03-15-25-13เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการแข่งขันฟุตบอล   ๗  คน   นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด      ...
2018-05-03-15-23-09เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและสาธารณประโยชน์  คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ...
2018-05-03-15-20-17ตลาดต้องชมแห่งใหม่ “กาดนัดฮิมวัง  บ้านสามัคคี” เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ดำเนินการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ...
2017-11-08-02-54-13 วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย , หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ...
2017-11-08-02-50-05เทศบาลเมืองพิชัย  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   กล่าวว่า  ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่อง...
2017-08-24-02-00-39เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๐   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2017-08-24-01-42-15เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0307446
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
404
652
3467
302221
9113
15341
307446

Your IP: 54.162.15.31
Server Time: 2018-09-22 20:25:49

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 22 guests and no members online