Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


ตลาดต้องชมแห่งใหม่
กาดนัดฮิมวัง  บ้านสามัคคี

เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ดำเนินการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย”  ตลาดฮิมวังบ้านสามัคคีถือได้ว่าเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ ๔ ของจังหวัดลำปาง    ซึ่งเดิมทีกาดฮิมวังบ้านสามัคคีจัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลเมืองพิชัยตั้งแต่วันที่    มีนาคม  ๒๕๕๔  โดยเทศบาลฯ        มีจุดประสงค์ที่ต้องการให้ตลาดนี้เป็นตลาดนัดของกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตร  ประชาชนทั่วไป  ใช้เป็นสถานที่        จัดจำหน่ายสินค้าโอทอป  สินค้าทางการเกษตร  อาหารและสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  การแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน  การกระจายรายได้ช่วยเหลือธุรกิจชุมชนและประชาชนผู้มีรายได้น้อย  โดยใช้กลไกตลาดแห่งนี้ให้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ สู่ไปถึงผู้บริโภค  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย

ในการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย” ครั้งนี้  เทศบาลเมืองพิชัยได้รับเกียรติจากนายสมเด็จ   สุสมบูรณ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ , นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง , คณะผู้บริหารกรมการค้าภายใน  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มอสม.และคณะผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  เมื่อวันอังคารที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

“ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี  เทศบาลเมืองพิชัย”แห่งนี้  ได้เปิดให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค  บริโภคทุกๆวันอังคาร    บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว  หน้าหมู่บ้านสามัคคี   จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน  เข้ามาเที่ยวชมจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภค  รวมถึงสินค้าชุมชน  การเกษตรราคาถูกกับบรรยากาศที่ร่มรื่นได้ที่ “ตลาดต้องชม  กาดฮิมวังบ้านสามัคคี” ตลาดต้องห้ามพลาด  ของดีเมืองพิชัย

 2.JPG 4.JPG 3.JPG 1.JPG 5.JPG

       เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์การ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561  จึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561    ดังนี้

1.ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าทำการค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ  ซึ่งมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมา   อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์   2561

2.ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยกเว้นผู้อยู่ในข่ายได้รับการลดหย่อนเนื้อที่ดิน 100 ตารางวา  ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน   2561

3.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง   ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้  หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ  อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2534 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม   2561

ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษี    งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เลขที่  999  หมู่  14  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม  2562 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

2018-10-29-11-20-56เทศบาลเมืองพิชัย  ทำความสะอาดวันปิยะมหาราช  ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกันพัฒนาตามที่จังหวัดลำปางได้กำหนดเปิดโครงการ (Kick  off) “ลำปางสะอาด” ...
2018-10-29-11-18-24เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา...
2018-10-29-11-15-34ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-12-57โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-09-26ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖๑            เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลของ  พนักงานเทศบาล ...
2018-10-29-11-04-12เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี  ๒๕๖๑ (ร้อยพวงมาลัย) นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-01-46  เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการคัดแยกขยะ  ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-11-07-05-58-47  ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ...
fix-it-centerศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-13-08-52-40เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ลิ้งหน่วยงานท้องถิ่น

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0379751
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
223
480
2258
375482
6779
10798
379751

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-21 13:04:14

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 12 guests and no members online