Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการแข่งขันฟุตบอล     คน

 

นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด       การแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันฟุตบอล    คน  “เทศบาลเมืองพิชัย  ลำปาง  คัพ” ครั้งที่ ๔  ประจำปี ๒๕๖๑ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่  ๓ – ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน  ๑๑ ทีม  แบ่งเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๓ ปี  และรุ่นประชาชนทั่วไป  โดยสรุปผลการแข่งขันดังนี้

รุ่น  เยาวชน  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๓  ปี

-          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๖,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  สามัคคี  A

-          รางวัลรองชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  สามัคคี  B

-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ    ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  สันติสุข

-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ    ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  โรงเรียนพิชัยวิทยา

-          รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  ได้รับถ้วยรางวัล Man  of  the  match พร้อมเงินรางวัล  ๕๐๐ บาท

ได้แก่   เด็กชายณัฐพงศ์   ศรีวิชัย   จากทีม  สามัคคี  A

 

รุ่น  ประชาชนทั่วไป

-          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๘,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  พิชัย  A

-          รางวัลรองชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๖,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  พิชัย  B

-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ    ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  ฝายน้อย

-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ    ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  สามัคคี

-          รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  ได้รับถ้วยรางวัล Man  of  the  match พร้อมเงินรางวัล  ๕๐๐ บาท

ได้แก่   จ.ส.อ.เกรียงไกร   ใจเมตตา   จากทีม  พิชัย A

 7  2.JPG 7  1.JPG 7  3.JPG 7  4.JPG

       เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์การ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560  จึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560    ดังนี้

1.ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าทำการค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ  ซึ่งมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมา   อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์   2560

2.ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยกเว้นผู้อยู่ในข่ายได้รับการลดหย่อนเนื้อที่ดิน 100 ตารางวา  ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน   2560

3.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง   ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้  หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ  อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2534 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม   2560

ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษี    งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เลขที่  999  หมู่  ๑๔  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม  ๒๕59 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

fix-it-centerศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-13-08-52-40เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย...
2018-05-13-08-50-39เทศบาลเมืองพิชัยตั้งจุดบริการ  ๗  วัน  ขับขี่ปลอดภัย  ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-03-15-25-13เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการแข่งขันฟุตบอล   ๗  คน   นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด      ...
2018-05-03-15-23-09เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทยและสาธารณประโยชน์  คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ...
2018-05-03-15-20-17ตลาดต้องชมแห่งใหม่ “กาดนัดฮิมวัง  บ้านสามัคคี” เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  ดำเนินการเปิด “ตลาดต้องชมกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ...
2017-11-08-02-54-13 วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย , หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ...
2017-11-08-02-50-05เทศบาลเมืองพิชัย  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย   กล่าวว่า  ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่อง...
2017-08-24-02-00-39เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๐   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2017-08-24-01-42-15เทศบาลเมืองพิชัยจัดกิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด   นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0307470
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
428
652
3491
302221
9137
15341
307470

Your IP: 54.162.15.31
Server Time: 2018-09-22 20:27:29

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 45 guests and no members online