Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการแข่งขันฟุตบอล     คน

 

นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด       การแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันฟุตบอล    คน  “เทศบาลเมืองพิชัย  ลำปาง  คัพ” ครั้งที่ ๔  ประจำปี ๒๕๖๑ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่  ๓ – ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน  ๑๑ ทีม  แบ่งเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๓ ปี  และรุ่นประชาชนทั่วไป  โดยสรุปผลการแข่งขันดังนี้

รุ่น  เยาวชน  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๓  ปี

-          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๖,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  สามัคคี  A

-          รางวัลรองชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  สามัคคี  B

-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ    ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  สันติสุข

-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ    ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  โรงเรียนพิชัยวิทยา

-          รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  ได้รับถ้วยรางวัล Man  of  the  match พร้อมเงินรางวัล  ๕๐๐ บาท

ได้แก่   เด็กชายณัฐพงศ์   ศรีวิชัย   จากทีม  สามัคคี  A

 

รุ่น  ประชาชนทั่วไป

-          รางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๘,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  พิชัย  A

-          รางวัลรองชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๖,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  พิชัย  B

-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ    ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  ฝายน้อย

-          รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ    ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท

ได้แก่ทีม  สามัคคี

-          รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม  ได้รับถ้วยรางวัล Man  of  the  match พร้อมเงินรางวัล  ๕๐๐ บาท

ได้แก่   จ.ส.อ.เกรียงไกร   ใจเมตตา   จากทีม  พิชัย A

 7  2.JPG 7  1.JPG 7  3.JPG 7  4.JPG

       เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์การ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561  จึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561    ดังนี้

1.ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าทำการค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ  ซึ่งมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมา   อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์   2561

2.ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยกเว้นผู้อยู่ในข่ายได้รับการลดหย่อนเนื้อที่ดิน 100 ตารางวา  ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน   2561

3.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง   ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้  หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ  อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2534 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม   2561

ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษี    งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เลขที่  999  หมู่  14  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม  2562 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

2018-10-29-11-20-56เทศบาลเมืองพิชัย  ทำความสะอาดวันปิยะมหาราช  ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกันพัฒนาตามที่จังหวัดลำปางได้กำหนดเปิดโครงการ (Kick  off) “ลำปางสะอาด” ...
2018-10-29-11-18-24เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา...
2018-10-29-11-15-34ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-12-57โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-09-26ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖๑            เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลของ  พนักงานเทศบาล ...
2018-10-29-11-04-12เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี  ๒๕๖๑ (ร้อยพวงมาลัย) นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-01-46  เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการคัดแยกขยะ  ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-11-07-05-58-47  ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ...
fix-it-centerศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-13-08-52-40เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ลิ้งหน่วยงานท้องถิ่น

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0379769
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
241
480
2276
375482
6797
10798
379769

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-21 13:06:08

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 28 guests and no members online