Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก


เทศบาลเมืองพิชัย
  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑   ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดเทศกาลอาหารพร้อมกับจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ซึ่งในปีนี้ได้จัดตรงกับ     วันเทศบาลทุกวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑     ตลาดต้องชม “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี”  โดยมีวัตถุประสงค์       ในการจัดงานครั้งนี้  เพื่อต้องการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรปลอดสารพิษ   ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนในเขตตำบลพิชัย   เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  การท่องเที่ยว  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี” เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ รวมถึงชาวต่างจังหวัดได้มีโอกาสชื่นชมกับสินค้าพื้นเมืองของดีตำบลพิชัยในตลาดแห่งนี้ด้วย 

นายบุญส่ง   สมพงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  กล่าวเอาไว้ว่าในปีนี้ได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวชมภายในงาน   ต่างพอใจที่ได้จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภคของชุมชนที่คุณภาพและผู้ซื้อได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ประกอบการโดยตรงและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า , แม่ค้า รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนอีกด้วย  นอกจากนี้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมตลาดแห่งนี้  ยังได้ร่วมสืบสานประเพณี  รดน้ำดำหัวผู้สูง  และยังได้ชมกับหลากหลายกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดขึ้น           อาทิเช่น  การประกวดแข่งขันการทำอาหารพื้นเมือง (แกงฮังเล) , การประกวดรำวงย้อนยุค  และการแข่งขันเตะปี๊บของผู้สูงอายุ   เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๑    ตลาดต้องชม “กาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี”  ที่ผ่านมา

 61 1.JPG 61 5.JPG 61 2.JPG 61 4.JPG 61 3.JPG

       เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์การ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561  จึงขอให้ประชาชนผู้ประกอบการต่างๆ  ตลอดจนผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวมทั้งผู้มีสิทธิ์ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินภายในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561    ดังนี้

1.ผู้มีอาคารโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าทำการค้าหรือประกอบอุตสาหกรรม หรือให้ผู้อื่นอาศัยและใช้ในกิจการอื่น ๆ  ซึ่งมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมา   อันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์   2561

2.ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยกเว้นผู้อยู่ในข่ายได้รับการลดหย่อนเนื้อที่ดิน 100 ตารางวา  ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนเมษายน   2561

3.ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง   ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงรายการชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นที่มีรายได้  หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการ  อันต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2534 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม   2561

ติดต่อขอรับแบบพิมพ์และชำระภาษี    งานผลประโยชน์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เลขที่  999  หมู่  14  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ได้ตั้งแต่เดือน  มกราคม  2562 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว  ท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

2018-10-29-11-20-56เทศบาลเมืองพิชัย  ทำความสะอาดวันปิยะมหาราช  ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองพิชัย  ร่วมกันพัฒนาตามที่จังหวัดลำปางได้กำหนดเปิดโครงการ (Kick  off) “ลำปางสะอาด” ...
2018-10-29-11-18-24เทศบาลเมืองพิชัย  สืบสานประเพณีแห่เทียน   เนื่องวันเข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา...
2018-10-29-11-15-34ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-12-57โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจคุ้มครองผู้บริโภค  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-09-26ฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖๑            เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลของ  พนักงานเทศบาล ...
2018-10-29-11-04-12เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี  ๒๕๖๑ (ร้อยพวงมาลัย) นางกนกวรรณ   สมานวงค์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-10-29-11-01-46  เทศบาลเมืองพิชัย  จัดโครงการคัดแยกขยะ  ๒๕๖๑  นางกนกวรรณ   สมานวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ...
2018-11-07-05-58-47  ประชุมแผนพัฒนา ๔ ปี  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ...
fix-it-centerศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน  Fix  it  center  ประจำปี  ๒๕๖๑ นายวรวิทย์   ชัยสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองลำปาง ...
2018-05-13-08-52-40เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย  ประจำปี  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรน่าซื้อของดีเมืองพิชัย...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
นายบุญส่ง สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ลิ้งหน่วยงานท้องถิ่น

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0379746
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
218
480
2253
375482
6774
10798
379746

Your IP: 54.242.115.55
Server Time: 2019-03-21 13:02:42

ตอนนี้มีผู้เข้าชมเว็บ

We have 9 guests and no members online