ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองพิชัย ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ฯลฯ ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยมีนายประเสริฐ อินปันบุตร ผู้ข่วยผู้ใหญ่บ้านต้นมื่น หมู่ที่ ๑๔ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร) มาให้ความรู้ ในโครงการดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

S__85540882.jpgS__85540876.jpgS__85540888.jpgS__85540881.jpgS__85540879.jpgS__85540886.jpgS__85540887.jpgS__85540878.jpgS__85540884.jpgS__85540889.jpgS__85540873.jpgS__85540877.jpgS__85540880.jpgS__85540890.jpgS__85540883.jpgS__85540875.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)