ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน


เทศบาลเมืองพิชัย  ได้จัดมีการประชุมประชาคมเมือง  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา  ประจำปี 2561 - 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธารอสม.  ประธานผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการ  เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองพิชัย  ที่ผ่านมา

S__91488295.jpgS__91488284.jpgS__91488292.jpgS__91488290.jpgS__91488282.jpgS__91488293.jpgS__91488288.jpgS__91488287.jpgS__91488291.jpgS__91488285.jpgS__91488289.jpgS__91488286.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)