ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

 
เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2563  นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ทั้งทางด้านร่างการและจิตใจ  ให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวัน  สร้างความเข้าใจอันดีกับลูกหลานในครอบครัว  ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล  ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  และเทศบาลได้รับความอนุเคราะห์ทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลลำปางได้ให้การสนับสนุน  ณ  
ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

S__97173510.jpgS__97173512.jpgS__97173514.jpgS__97173506.jpgS__97173508.jpgS__97173515.jpgS__97173517.jpgS__97173509.jpgS__97173511.jpgS__97173513.jpgS__97173516.jpg

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)