Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: tender2557

Files:

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

109.45 KB
18
 

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.04 MB
39
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.14 MB
62
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

247.91 KB
118
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

3.72 MB
124
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

245.91 KB
115
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.66 MB
117
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.86 MB
114
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

241.93 KB
106
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

242.13 KB
111
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

237.31 KB
103
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

809.92 KB
114
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.11 MB
117
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

149.02 KB
295
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

69.78 KB
227