Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: tender2557

Files:

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.79 MB
12
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

679.72 KB
8
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.26 MB
6
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนมกราคม 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.12 MB
7
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

620.34 KB
6
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

439.63 KB
6
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.81 MB
6
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกันยายน 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

680.98 KB
12
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

677.76 KB
9
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

686.68 KB
16
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

705.75 KB
11
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

681.24 KB
11
 

สรุปผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนเมษายน 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

694.17 KB
14
 

สรุปแผนการจัดซื้อจ้างประจำปี 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

7.94 MB
10
 

รายงานแผนการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

3.37 MB
10
 

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

109.45 KB
31
 

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.04 MB
47
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.14 MB
68
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

247.91 KB
129
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

3.72 MB
134
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

245.91 KB
129
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.66 MB
129
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.86 MB
124
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

241.93 KB
120
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

242.13 KB
124
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

237.31 KB
115
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

809.92 KB
123
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.11 MB
128
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

149.02 KB
309
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

69.78 KB
238