Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: tender2557

Files:

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

109.45 KB
2
 

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.04 MB
24
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.14 MB
47
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

247.91 KB
99
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

3.72 MB
102
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

245.91 KB
94
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.66 MB
95
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.86 MB
96
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

241.93 KB
87
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

242.13 KB
91
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

237.31 KB
87
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

809.92 KB
93
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.11 MB
96
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

149.02 KB
274
 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

69.78 KB
205