Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: plan2558

Files:

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.13 MB
20
 

ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

356.18 KB
37
 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.06 MB
40
 

ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(1 vote)

Download
Download
Size
Downloads

1.75 MB
41
 

ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.91 MB
79
 

ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.18 MB
72
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.78 MB
135
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

3.33 MB
129
 

ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

1.6 MB
140
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2558

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.58 MB
207
 

ค่าใช้จ่ายในงานด้านบุคลากร

(0 votes)

Download
Download

ค่าใช้จ่ายในงานด้านบุคลากร
Size
Downloads

23.76 KB
169
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

(0 votes)

Download
Download

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
Size
Downloads

212.83 KB
208
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

(0 votes)

Download
Download

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
Size
Downloads

208.38 KB
178
 

งบประมาณรายจ่ายปี 2558

(0 votes)

Download
Download

งบประมาณรายจ่ายปี 2558
Size
Downloads

239.5 KB
188