ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: คู่มืองานกองสาธารณสุข
Order Files by:
Date
Downloads: 18
pdf0การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.25 KB
System
Downloads 6
pdf1การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.73 KB
System
Downloads 6
pdf2การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.75 KB
System
Downloads 8
pdf3การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 143.32 KB
System
Downloads 7
pdf4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.48 KB
System
Downloads 7
pdf5การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 90.22 KB
System
Downloads 6
pdf6การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 91.86 KB
System
Downloads 8
pdf7การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.77 KB
System
Downloads 8
pdf8การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 86.94 KB
System
Downloads 7
pdf9การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.5 KB
System
Downloads 6
pdf10การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 88.45 KB
System
Downloads 7
pdf11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 89.45 KB
System
Downloads 6
pdf12การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 88.66 KB
System
Downloads 6
pdf13การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.34 KB
System
Downloads 7
pdf14การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.44 KB
System
Downloads 6
pdf15การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 85.37 KB
System
Downloads 6
pdf16การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.79 KB
System
Downloads 6
pdf17การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 89 KB
System
Downloads 8

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)