ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

Category: ระเบียบการปฏิบัติราชการภายในเกี่ยวกับการลา
Order Files by:
Date
Downloads: 6
pdf0ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 73.36 KB
System
Downloads 10
pdf1ใบลาพักผ่อน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 80.58 KB
System
Downloads 8
pdf2ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฎิบัติการวิจัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 93.18 KB
System
Downloads 7
pdf3ใบลาอุปสมบท
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 89.93 KB
System
Downloads 6
pdf4แบบขอยกเลิกวันลา
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 69.07 KB
System
Downloads 6
pdf5ระเบียบการปฏิบัติราชการภายในเกี่ยวกับการลา
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 429.73 KB
System
Downloads 7

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)