Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

 

 


นายบุญส่ง  สมพงษ์
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

 

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

 


นายอาทิตย์  อ่อนหวาน
รองนายกเทศมนตรี

 


นายสนั่น โนจากูล
รองนายกเทศมนตรี

 


นางกนกวรรณ  สมานวงค์
รองนายกเทศมนตรี

 

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

 


นายเดช  วังโว
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 


ร.ต.ต.สังเวียน  นาคยิ้ม
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

 


นายชุมแสง แปงปวนจู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี