Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: report-meting

Files:

รายงานประชุมสภาสมัยที่สาม ครั้งที่สอง 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

188.25 KB
65
 

รายงานประชุมสภาสมัยที่สาม 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

223.12 KB
48
 

รายงานประชุมสภาสมัยที่สอง 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

52.18 KB
49
 

รายงานประชุมสภาสมัยแรก 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

67.4 KB
52
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

49.1 KB
82
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

68.11 KB
77
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

123.02 KB
79
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

72.51 KB
80
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

72.64 KB
74
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

182.87 KB
76
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

121.61 KB
78
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

176.81 KB
75
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

54.03 KB
79
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

72.83 KB
76
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

80.99 KB
78
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

65.83 KB
78
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

54.59 KB
78
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
180
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
176
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
178
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
176
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
176
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
185
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
175
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
178
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
176
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
183
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
179
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
242