Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

เช็คอีเมล์สำนักงาน

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: report-meting

Files:

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
73
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
68
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
70
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
69
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
68
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
71
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
71
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
70
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
68
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
71
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
69
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

79.76 KB
121