Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: revenue2558

Files:

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

816.09 KB
48
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.23 MB
34
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.27 MB
41
 

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.83 MB
40
 

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.78 MB
34
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

391.62 KB
60
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2559 (เพิ่มเติม)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

209.47 KB
274
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

913.79 KB
268
 

รายละเอียดงบประมาณรายรับทั่วไป

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

70.82 KB
234
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2558

(0 votes)

Download
Download

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2558
Size
Downloads

43 KB
298