Get Adobe Flash player

เว็บไซด์กองอื่นๆ

เช็คอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

เข้าสู่ระบบ

QRCode

http://www.pichaicity.go.th

Social Media ของสำนักงาน

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: revenue2558

Files:

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

816.09 KB
66
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.23 MB
50
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

4.27 MB
58
 

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.83 MB
58
 

งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

2.78 MB
52
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

391.62 KB
71
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2559 (เพิ่มเติม)

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

209.47 KB
291
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2559

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

913.79 KB
290
 

รายละเอียดงบประมาณรายรับทั่วไป

(0 votes)

Download
Download
Size
Downloads

70.82 KB
250
 

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2558

(0 votes)

Download
Download

รายงานรายรับ-รายจ่าย 2558
Size
Downloads

43 KB
317