ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย   โทร.  054-382774-5  และ 054-335538 โทรสาร.  054-335538

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักปลัดเทศบาล

0, 201, 206

งานทะเบียนราษฎร์

204

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

301, 302

กองคลัง

401, 402

กองช่าง

501, 502

กองการศึกษา

601, 602

แฟกซ์

206

 

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           โทร.     054-382706

ศูนย์บริการสาธารณสุข                                โทร.     054-382767

สำนักงานทะเบียนราษฎร์                             โทร.     054-382766

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย 

เลขที่ 999  หมู่ 14 ถนนลำปาง-งาว  ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ 0 5438 2774-5 โทรสาร 0 5433 5538 E-mail : pichai.info2562@gmail.com

(เว็บไซด์นี้ให้บริการเชิงข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในทางกฎหมายได้)