joomla menu module horizontal

                   sealed  ตามที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการโดยตรงนั้น

                    sealed เทศบาลเมืองพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุกรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการจนกว่าจะดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัว หากตรวจสอบแล้วพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการของตนจะหมดอายุ ให้เร่งดำเนินการต่ออายุบัตรคนพิการโดยทันทีและให้แจ้งข้อมูลของบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่กับเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับสิทธิ์เบี้ยความพิการต่อไป กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ชำรุด/สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เมื่อครบกำหนดแล้ว คนพิการจะต้องยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวช้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

4. บัตรประจำตัวคนพิการ

5. เอกสารรับรองความพิการจากสถานพยาบาลของรัฐ ใช้ฉบับจริงเท่านั้น กรณีมีผู้ดูแล เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ หมายเหตุ สามารถต่อบัตรล่วงหน้าได้ 1 เดือน ก่อนวันบัตรหมดอายุ

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

นายสองเมือง วงค์ไชย
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
มือถือ 08-1764-5410
สายตรง 0-5438-2774

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองพิชัย

ข้อมูลประชาคมอาเซียน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png1.png6.png3.png9.png8.png9.png
วันนี้352
เมื่อวาน892
สัปดาห์นี้2177
เดือนนี้352
ทั้งหมด163989

ข้อมูลเครื่องของคุณ
  • IP: 52.90.49.108
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

มีคนเข้าชมตอนนี้
2
Online

Wednesday, 01 December 2021

ข่าวล่าสุด