เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปบัดเทศบาล ปฏิบัตืหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดไม้ล้มขวางถนนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยจากเหตุวาตภัยเมื่อคืนวันที่ 26 มีนาคม 2564

395728.jpg395745.jpg395716.jpg395729.jpg395697.jpg395732.jpg395717.jpg395659.jpg395708_0.jpg395731.jpg395719.jpg395718.jpg395708.jpg395730.jpg395740.jpg395698.jpg395725.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
  • เทศบาลเมืองพิชัย ขอเชิญลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ สำหรับคนพิการที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Copyright © 2021. All Rights Reserved.