เทศบาลเมืองพิชัยร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านต้นมื่นและผู้นำ หมู่บ้านต้นยางเข้าแน่ะนำ ทำความเข้าใจกับผู้มีความเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยโควิด รายที่ 216 ของ จ.ลำปาง

424076.jpg424075.jpg424077.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.