เทศบาลเมืองพิชัย  จัดการประชุมสภา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมไปตามระเบียบการจัดประชุมสภาฯ และมีการแถลงนโยบายการทำงานของฝ่ายผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ในการจัดประชุมครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมครบองค์ประชุม  พร้อมทั้งกำนัน , ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันจันทร์ที่  17  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2  ที่ผ่านมา

S__144187401.jpgS__144187400.jpgS__144187395.jpgS__144187398.jpgS__144187397.jpgS__144187402.jpgS__144187399.jpgS__144187403.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.