เทศบาลเมืองพิชัย ได้รับแจ้งขอรับการสนับสนุนน้ำประปาหมู่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 เพื่อใช้ในการอุปโภค , บริโภคเทศบาลจึงได้ดำเนินการให้รถบรรทุกน้ำลงพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน
นอกจากนี้เทศบาลฯ ได้รับแจ้งจาก ผญบ. และ สท. หมู่บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14 เรื่องไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง จึงได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ , ช่างไฟฟ้า ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในจุดที่ชำรุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.