นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  นำคณะผู้บริหารแจกหน้ากากอนามัยและเยี่ยมชมพบปะพูดคุยกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัย  โดยมีนายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัยและผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นำคณะเข้าเยี่ยมชมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ  ณ  อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.