เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Clening Day โดยได้ทำความสะอาดรอบๆบริเวณและภายในอาคาร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นต้อง เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.