นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองพิชัย  ได้ลงพื้นที่สำรวจทางเข้าออกของหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว  หมู่ที่ 3  เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนเรื่องเส้นทางสัญจรเข้าออกของหมู่บ้านที่คับแคบ  ณ  ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน  เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่  10  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

  • เทศบาลเมืองพิชัย ขอเชิญลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ สำหรับคนพิการที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Copyright © 2021. All Rights Reserved.