เทศบาลเมืองพิชัย  จัดเวทีประชาคมในโครงการ “การจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี 2564”  เพื่อลงพื้นรับฟังปัญหา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับประชาชน  และรับทราบความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน      ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  โดยการนำของคณะผู้บริหารที่ลงไปดูแลรับผิดชอบการประชาคมของแต่ละหมู่บ้านดังนี้  นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 , นายอรุณ  พีระเชื้อ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 3 , นายอำนวย  เสนาวรรณ  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านเด่น หมู่ที่ 13 และนายนิธิ  อุณหเลขจิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  ลงพื้นที่บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14  และมีส่วนของข้าราชการนำโดยนายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่และพนักงานลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย  โดยการจัดเวทีประชาคมประจำปี 2564  ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมการประชาคมเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  มิถุนายน  2564  ที่ผ่านมา

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.