วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อสม. บ้านทรายใต้ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองบ้านทรายใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรี นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล นายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล นางนิดา นันต๊ะกูล ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.