วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายภาสกร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ร้านเก็บของเก่าบ้านสามัคคี รวมไปถึงการประเมินมาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เพื่อให้ทุกร้านปฏิบัติตามมาตราของทางราชการอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้พนักงานรักษาความสะอาดได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดกาดนัดในช่วงเย็นของวันนี้เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.