เทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายอรุณ  พีระเชื้อ และนายนิธิ  อุณหเลขจิตร  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  นายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  นายมานิตย์  อุ่นเครือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง  ได้ให้การต้อนรับเพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย (MOU)  ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)  โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  พัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพในตำบลพิชัยและเกิดการจ้างงาน  รวมถึงบัณฑิต นักศึกษาที่จบใหม่ให้มีงานมีอาชีพ  เพื่อเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ  ณ ห้องประชุม  เมื่อวันศุกร์ที่  9  กรกฎาคม  2564

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.