วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อสม. บ้านฝายน้อย ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการรวมพลังชุมชนป้องกันภัยไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาบ้านฝายน้อย  โดยได้รับเกียรติจากนายอรุณ  พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร  นายอำนวย เสนาวรรณ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายนิธิอุณหเลขจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล ปลัดเทศบาล นางนิดา นันต๊ะกูล ผอ. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการกองทุนฯ และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปางนายบุญรักษ์  สิทธิไพศาล ผช. สาธารณสุขด้านควบคุมโรค ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ด้วย  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.