วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30. น. ทาง อาสาสมัครสาธารณสุขท่าเดื่อ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลอดยาเสพติดในชุมชนบ้านท่าเดื่อ ได้รับเกียรติ จากนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลรวมไปถึงนายชัยวัฒน์ นันต๊ะกูล เลขานุการและกรรมการกองทุนฯ และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากร้อยตำรวจตรี วันไชย์ คำชุม ครูฝึกนักเรียนตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดลำปาง (ครูแด)  มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2564 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.